۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
English فارسی
دفتر سرمایه گذاری شهرداری رشت شهرداری رشت
خانه
مختصري از دفتر سرمايه گذاري

معرفي دفترسرمايه گذاري شهرداري رشت

توسعه زير ساختهاي شهري به عنوان يكي از الزامات توسعه يافتگي همواره موردتوجه قرارميگيرد.استفاده از راهكارهاي جايگزين درخصوص تأمين سرمايه هاي مورد نياز به عنوان يكي از استراتژيهاي تأمين مالي موردتوجه سياستگزاران و دولتمداران قرار گرفته است .دردهه اخير با رشد شهرنشيني و نياز مبرم و روزافزون به افزايش زير ساخت هاي شهري فرهنگ سرمايه گذاري نقش پررنگي در ادبيات شهري براي خود ايجاد نموده است و شهرداري ها به عنوان قدرتمندترين نهاد شهري فرهنگ سرمايه گذاري راپذيرا شده اند . استفاده از مكانيزمهاي موجود دربخش خصوصي به جهت نحوه واگذاري پروژه ها ،استفاده از كانالهاي ارتباطي بين المللي در جهت تسهيل ورود سرمايه گذاران خارجي ،ايجاد امنيت كافي براي سرمايه گذاران ،ايجاد پايگاه داده اطلاعاتي جامع در سطح كشور،بازنگري درفرآيندهاي سرمايه گذاري و كوتاه سازي و نيز سيستمي نمودن فرآيندها درجهت جذب سرمايه گذاران از اقداماتي است كه دراين راستا صورت گرفته است.

با توجه به اينكه بخش عمده اي ازدرآمدهاي شهرداري ،درآمدهاي ناپايدار حاصل از عوارض ساخت و فروش تراكم است ،ايجاد درآمدهاي پايدار از طريق سرمايه گذاري ميتواند بعنوان موتور محرك توسعه براي ساير بخشها مفيد بوده و به اقتصاد شهري و ملي از طريق ايجاد همبستگي بين سرمايه هاي مردم و دولت منجر شود

درراستاي تحقق اين هدف شهرداري رشت اصلاح فرآيندها ،حمايت از سرمايه گذار،تسهيل گري و تسريع درپروژه هاي سرمايه گذاري را بعنوان مهمترين اصول درجذب سرمايه مورد توجه قرار داده و در نظر دارد با مشاركت بخش خصوصي ،زمينه ساز توسعه شهر بصورت يك فرآيند برد-برد در حوزه هاي فرهنگ، هنر، سلامت و خوراك شناسي براساس ظرفيت هاي موجود شهر رشت فراهم آورد.

دفتر سرمايه گذاري شهرداري رشت هدايت و بكارگيري سرمايه هاي بخش خصوصي با هدف تأمين منابع پايدار براي توسعه زيرساخت هاي شهري و تلاش در جهت تحقق اهداف كوتاه مدت و بلند مدت شهرداري در دستور كار خود قرار داده است تا گامي در جهت دستيابي به والاترين هدف كه گسترش و ارتقاي خدمات رساني به شهروندان است، برداشته شود و در اين زمينه پذيراي سرمايه گذاران در اجراي پروژه هاي مشاركتي است.

1394/10/28
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دفتر سرمايه گذاري شهرداري رشت ميباشد.
Powered by DorsaPortal